5087. tithémi
Jump to: LexiconNasecThayer'sStrong's
Lexicon
tithémi: to place, lay, set
Original Word: τίθημι
Part of Speech: Verb
Transliteration: tithémi
Phonetic Spelling: (tith'-ay-mee)
Short Definition: I put, place
Definition: I put, place, lay, set, fix, establish.

NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
from a prim. root the-
Definition
to place, lay, set
NASB Translation
appointed (6), assign (2), committed (1), conceived (1), destined (1), down* (4), falling (1), fixed (1), kept (1), kneeling* (2), knelt* (3), laid (22), laid aside (1), laid down (1), lay (4), lay...down (2), lay down (8), laying (2), lays down (1), made (4), make (4), offer (1), placed (4), present (1), purposed (1), put (15), puts (2), puts...away (1), putting (1), reached (1), serves (1), set...down (1), set down (1), sink (1).

Thayer's
STRONGS NT 5087: τιθέω

τιθέω, equivalent to τίθημι, which see

STRONGS NT 5087: τίθημιτίθημι, 3 person plural τιθέασιν (Matthew 5:15; (Winers Grammar, § 14, 1 a.; Buttmann, 44 (38))); imperfect (from τιθέω) 3 person singular ἐτίθει (2 Corinthians 3:13), 3 person plural ἐτίθουν (Mark 6:56 (R G L); Acts 3:2; Acts 4:35) (and (T Tr WH in Mark, the passage cited) ἐτίθεσαν, cf. Buttmann, 45 (39); WH's Appendix, p. 167); future θήσω; 1 aorist ἔθηκα; 2 aorist (ἕθην) subjunctive θῶ (impv. 2 person plural θέτε, Luke 21:14 L T Tr WH (for R G 2 aorist middle imperative θέσθε)), infinitive θεῖναι, participle θείς; perfect τέθεικά; passive, present 3 person singular τίθεται (Mark 15:47 R G); perfect 3 person singular τέθειται (Mark 15:47 L T Tr WH); 1 aorist ἐτέθην; 2 aorist middle ἐθέμην (2 person singular ἔθου, Acts 5:4); (see ἐπιτίθημι); from Homer down; the Sept. mostly for שׂוּם and הֵשִׂים, נָתַן, שׁוּת and הֵשִׁית, הַנִיחַ, etc.:

1. to set, put, place, i. e. causative of κεῖσθαι; hence,

a. to place or lay: τί, as θεμέλιον (Luke 6:48); ; 1 Corinthians 3:10f (θεμείλια, Homer, Iliad 12, 29); λίθον, Romans 9:33; 1 Peter 2:6; τί, opposed to αἴρειν, Luke 19:21f (cf. Xenophon, oec. 8, 2); τίνι πρόσκομμα (or (according to WH marginal reading) σκάνδαλον), Romans 14:13; τί εἰς τί, Luke 11:33 (Winer's Grammar, 238 (223)); τινα ποῦ, ὅπου, ἐκεῖ, (ὡς), of the dead laid to rest somewhere, Mark 15:47; Mark 16:6; (Luke 23:55); John 11:34; John 19:42; John 20:2, 13, 15; ἐν with the dative of the place, Matthew 27:60; Mark 6:29; ( L Tr WH); Luke 23:53; John 19:41; Acts 7:16; Acts 9:37; εἰς μνημεῖον, Acts 13:29; Revelation 11:9; (in Greek writings from Homer down very often of the laying away or depositing anywhere of the bones or ashes of the dead; like Latinponere equivalent to sepelire, cf. Klotz, Handwörterb. d. Latin Spr. 2:822b; (Harpers' Latin Dictionary, under the wordpono, I. Buttmann, 10)). τί or τινα ἐπί τίνος (Luke 8:16b L T Tr WH); Acts 5:15; John 19:19; (Revelation 10:2 G L T Tr WH); ἐπί τί (Mark 4:21 L T Tr WH; Tr text WH); 2 Corinthians 3:13; Revelation 10:2 (Rec.); ἐπί τινα, to put upon one, τάς χεῖρας, Mark 10:16; (τήν δεξιάν, Revelation 1:17 G L T Tr WH); τί ὑπό τί, Matthew 5:15; Mark 4:21; Luke 11:33; ὑποκάτω τίνος, Luke 8:16; τινα ὑπό τούς πόδας (see πούς), 1 Corinthians 15:25 (cf. Winer's Grammar, 523 (487)); τί παρά τούς πόδας τίθεσθαι, to lay at one's feet, Acts 4:35, 37 (here Tdf. πρός); ; θεῖναι ἐνώπιον τινα, Luke 5:18; metaphorically, ἐπί τινα τό πνεῦμα, i. e. to imbue one with, Matthew 12:18. Middle to have one put or placed: τινα εἰς φυλακήν, to order one to be put in prison, Acts 12:4; ἐν (τῇ) φυλακή, Matthew 14:3 (here L T Tr WH ἀποτίθημι); Acts 5:25 (Genesis 41:10; Genesis 42:17, 30; (Buttmann, 329 (283); Winer's Grammar, 414 (386))); εἰς τήρησιν, Acts 4:3; ἐν τηρήσει, Acts 5:18. to place for oneself: as βουλήν, to lay a plan (A. V. advised), Acts 27:12 (Judges 19:30; βουλάς ἐν ψυχή μου, Psalm 12:3 (:)); τά μέλη, to set, dispose, 1 Corinthians 12:18; (καιρούς ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσία, set within his own authority, Acts 1:7 (so R. V. text; but others refer it to 2 below)); τί εἰς τά ὦτα μου, to receive (A. V. let sink) into the ears, i. e. to fix in the mind, Luke 9:44; εἰς τήν καρδίαν, to propose to oneself, to purpose, followed by an infinitive Luke 21:14 (R G); also τί ἐν τῇ καρδία, to lay a thing up in one's heart to he remembered and pondered, Luke 1:66; ( L T Tr WH), (1 Samuel 21:12; (Winers Grammar, § 2, 1 c., and Buttmann, as above)); to propose to oneself something (A. V. conceived this thing in thine heart), Acts 5:4; also ἐν τῷ πνεύματι, followed by an infinitive (A. V. to purpose in the spirit), Acts 19:21; to place (or posit) for the execution of one's purpose, θέμενος ἐν ἡμῖν τόν λόγον τῆς καταλλαγῆς, since he has placed (deposited) in our minds the doctrine concerning reconciliation (namely, to be made known to others), 2 Corinthians 5:19.

b. to put down, lay down; i. e. α. to bend downward: τά γόνατα, to bend or bow the knees, to kneel, Mark 15:19; Luke 22:41; Acts 7:60; Acts 9:40; Acts 20:36; Acts 21:5 (Latingenua pono, Ovid. fast. 2, 438; Curt. 8, 7, 13). β. like Latinpono (cf. Klotz, under the word; (Harpers' Dictionary, under the word, I. Buttmann, 9)), to lay off or aside, to wear or carry no longer: τά ἱμάτια (Latinvestes pono), John 13:4 (Plutarch, Alc. 8); τήν ψυχήν, to lay down, give up, one's life, John 10:17f; with ὑπέρ τίνος added, John 10:11, 15; John 13:37; John 15:13; 1 John 3:16 (ἔθηκε (or τεθεικεν) τήν σάρκα αὐτοῦ κύριος, the Epistle of Barnabas 6, 3 [ET] (irrelevant; see the passage); unlike the Latin phrasesvitam ponere, Cicero, ad fam. 9, 24, 4; Propertius, eleg. 2, 10, 43; (animam ponere), Sil. Ital. 10, 303; spiritum ponere, Valerius Maximus, 7, 8, 8, since these phrases mean only to die; more like the expression prius animam quam odium deponere, Nepos, Hann. 1, 3). γ. to lay by, lay aside money: παῥ ἑαυτῷ, 1 Corinthians 16:2.

c. to set on (serve) something to eat or drink: οἶνον, John 2:10 (Xenophon, mem. 3, 14, 1; so also Latinpono; cf. Klotz as above, p. 822a; (Harpers' Dict. under the word, I. B. 8)).

d. to set forth, something to be explained by discourse: τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐν παραβολή, Mark 4:30 L text T Tr text WH (on this passage, see παραβολή, 2).

2. to make (Latinconstituo), τινα with a predicate accusative: τινα ὑποδιον, Matthew 22:44 (where L T Tr WH ὑποκάτω, put underneath); Mark 12:36 (WH ὑποκάτω); Luke 20:43; Acts 2:35; Hebrews 1:13; Hebrews 10:13 (from Psalm 109:1 ()); add, Romans 4:17 (from Genesis 17:5); Hebrews 1:2; passive, 1 Timothy 2:7; 2 Timothy 1:11; τί with a predicate accusative: 1 Corinthians 9:18 (in Greek writings from Homer down, often in the poets, rarely in prose writings, as Aelian v. h. 13, 6; Lucian, dial. marin. 14, 2; in the O. T. cf. Genesis 17:5; Leviticus 26:31; Isaiah 5:20; Wis. 10:21; 2 Macc. 5:21; 3Macc. 5:48). Middle to make (or set) for oneself or for one's use: τινα with a predicate accusative, Acts 20:28; 1 Corinthians 12:28 (in Greek writ from Homer down, even in prose, to make one one's own, as τινα φίλον to make one a friend, see Passow, p. 1893a; (Liddell and Scott, under the word, B. I.)). τιθέναι τινα εἰς τί, to appoint one to (destine one to be) anything, passive, 1 Peter 2:8; with εἰς τί instead of the predicate accusative (Hebraistically (cf. Winers Grammar, 228 (214); Buttmann, § 131, 7)), Acts 13:47 from Isaiah 49:6 (Jeremiah 1:5). Middle to appoint for one's use: τινα εἰς διακονίαν, to appoint one to one's service, 1 Timothy 1:12 (Winers Grammar, § 45, 4 at the end); to appoint with oneself or in one's mind: τινα εἰς ὀργήν, to decree one to be subject to wrath, 1 Thessalonians 5:9; (to this use many refer Acts 1:7, see ἐξουσία 1, and ἐν, I. 5 d. β.; cf. 1 a. above). τιθέναι τινα ἵνα, John 15:16; τιθέναι τό μέρος τίνος μετά τίνος (see μέρος, 1), Matthew 24:51; Luke 12:46.

3. to set, fix, establish (Latinstatuo);

a. to set forth (German aufstellen): ὑπόδειγμα, 2 Peter 2:6.

b. to establish, ordain, (German festsetzen, anordnen): νόμον, to enact, Galatians 3:19 Griesbach (very often in secular authors from Herodotus down, both in the active and the middle; cf. Passow, under the word, III. 3 b.; (Liddell and Scott, under the word A. III. 5)). (Compare: ἀνατίθημι, προσανατίθημι, ἀποτίθημι, διατίθημι, ἀντιδιατίθημι, ἐκτίθημι, ἐπιτίθημι, συνεπιτίθημι, κατατίθημι, συνκατατιθημι, μετατίθημι, παρατίθημι, περιτίθημι, προτίθημι, προστίθημι, συντίθημι, ὑποτίθημι.)Strong's
to place

A prolonged form of a primary theo (theh'-o) (which is used only as alternate in certain tenses) to place (in the widest application, literally and figuratively; properly, in a passive or horizontal posture, and thus different from histemi, which properly denotes an upright and active position, while keimai is properly reflexive and utterly prostrate) -- + advise, appoint, bow, commit, conceive, give, X kneel down, lay (aside, down, up), make, ordain, purpose, put, set (forth), settle, sink down.

see GREEK histemi

see GREEK keimai

5086
Top of Page
Top of Page
Bible Apps.com