2733a. katoikia
Jump to: LexiconNasec
Lexicon
katoikia: a dwelling
Transliteration: katoikia
Short Definition: habitation

NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
from katoikeó
Definition
a dwelling
NASB Translation
habitation (1).

2733
Top of Page
Top of Page
Bible Apps.com