1 Chronicles 1:13
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וּכְנַ֗עַן יָלַ֛ד אֶת־צִידֹ֥ון בְּכֹרֹ֖ו וְאֶת־חֵֽת׃

WLC (Consonants Only)
וכנען ילד את־צידון בכרו ואת־חת׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3667 וּכְנַ֗עַן
ū-ḵə-na-‘an,
And CanaanConj-w | N-proper-ms
3205 יָלַ֛ד
yā-laḏ
begatV-Qal-Perf-3ms
853 אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
6721 צִיד֥וֹן
ṣî-ḏō-wn
SidonN-proper-fs
1060 בְּכֹר֖וֹ
bə-ḵō-rōw
his firstbornN-msc | 3ms
853 וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
2845 חֵֽת׃
ḥêṯ.
HethN-proper-ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


1 Chronicles 1:12
Top of Page
Top of Page