1 Chronicles 1:52
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
אַלּ֧וּף אָהֳלִיבָמָ֛ה אַלּ֥וּף אֵלָ֖ה אַלּ֥וּף פִּינֹֽן׃

WLC (Consonants Only)
אלוף אהליבמה אלוף אלה אלוף פינן׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
441 אַלּ֧וּף
’al-lūp̄
ChiefN-msc
173 אָהֳלִיבָמָ֛ה
’ā-ho-lî-ḇā-māh
AholibamahN-proper-ms
441 אַלּ֥וּף
’al-lūp̄
ChiefN-msc
425 אֵלָ֖ה
’ê-lāh
ElahN-proper-ms
441 אַלּ֥וּף
’al-lūp̄
ChiefN-msc
6373 פִּינֹֽן׃
pî-nōn.
PinonN-proper-ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


1 Chronicles 1:51
Top of Page
Top of Page