1 Kings 14:1
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
בָּעֵ֣ת הַהִ֔יא חָלָ֖ה אֲבִיָּ֥ה בֶן־יָרָבְעָֽם׃

WLC (Consonants Only)
בעת ההיא חלה אביה בן־ירבעם׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6256 בָּעֵ֣ת
bā-‘êṯ
At timePrep-b, Art | N-cs
1931 הַהִ֔יא
ha-hî,
thatArt | Pro-3fs
2470 חָלָ֖ה
ḥā-lāh
became sickV-Qal-Perf-3ms
29 אֲבִיָּ֥ה
’ă-ḇî-yāh
AbijahN-proper-ms
1121 בֶן־
ḇen-
sonN-msc
3379 יָרָבְעָֽם׃
yā-rā-ḇə-‘ām.
of JeroboamN-proper-ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


1 Kings 13:34
Top of Page
Top of Page