1 Samuel 29:7
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֥ה שׁ֖וּב וְלֵ֣ךְ בְּשָׁלֹ֑ום וְלֹֽא־תַעֲשֶׂ֣ה רָ֔ע בְּעֵינֵ֖י סַרְנֵ֥י פְלִשְׁתִּֽים׃ ס

WLC (Consonants Only)
ועתה שוב ולך בשלום ולא־תעשה רע בעיני סרני פלשתים׃ ס
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6258 וְעַתָּ֥ה
wə-‘at-tāh
Therefore nowConj-w | Adv
7725 שׁ֖וּב
šūḇ
returnV-Qal-Imp-ms
1980 וְלֵ֣ךְ
wə-lêḵ
and goConj-w | V-Qal-Imp-ms
7965 בְּשָׁל֑וֹם
bə-šā-lō-wm;
in peacePrep-b | N-ms
3808 וְלֹֽא־
wə-lō-
that notConj-w | Adv-NegPrt
6213 תַעֲשֶׂ֣ה
ṯa-‘ă-śeh
-V-Qal-Imperf-2ms
7451 רָ֔ע
rā‘,
adversityAdj-ms
5869 בְּעֵינֵ֖י
bə-‘ê-nê
you may displeasePrep-b | N-cdc
5633 סַרְנֵ֥י
sar-nê
the lordsN-mpc
6430 פְלִשְׁתִּֽים׃
p̄ə-liš-tîm.
of the PhilistinesN-proper-mp
  ס
s
-Punctuation Punc

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


1 Samuel 29:6
Top of Page
Top of Page