1 Samuel 4:15
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וְעֵלִ֕י בֶּן־תִּשְׁעִ֥ים וּשְׁמֹנֶ֖ה שָׁנָ֑ה וְעֵינָ֣יו קָ֔מָה וְלֹ֥א יָכֹ֖ול לִרְאֹֽות׃

WLC (Consonants Only)
ועלי בן־תשעים ושמנה שנה ועיניו קמה ולא יכול לראות׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5941 וְעֵלִ֕י
wə-‘ê-lî
And EliConj-w | N-proper-ms
1121 בֶּן־
ben-
was oldN-msc
8673 תִּשְׁעִ֥ים
tiš-‘îm
ninetyNumber-cp
8083 וּשְׁמֹנֶ֖ה
ū-šə-mō-neh
and eightConj-w | Number-fs
8141 שָׁנָ֑ה
šā-nāh;
yearsN-fs
5869 וְעֵינָ֣יו
wə-‘ê-nāw
and his gazeConj-w | N-cdc | 3ms
6965 קָ֔מָה
qā-māh,
was fixedV-Qal-Perf-3fs
3808 וְלֹ֥א
wə-lō
that notConj-w | Adv-NegPrt
3201 יָכ֖וֹל
yā-ḵō-wl
he couldV-Qal-Perf-3ms
7200 לִרְאֽוֹת׃
lir-’ō-wṯ.
seePrep-l | V-Qal-Inf

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


1 Samuel 4:14
Top of Page
Top of Page