1 Samuel 9:14
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וַֽיַּעֲל֖וּ הָעִ֑יר הֵ֗מָּה בָּאִים֙ בְּתֹ֣וךְ הָעִ֔יר וְהִנֵּ֤ה שְׁמוּאֵל֙ יֹצֵ֣א לִקְרָאתָ֔ם לַעֲלֹ֖ות הַבָּמָֽה׃ ס

WLC (Consonants Only)
ויעלו העיר המה באים בתוך העיר והנה שמואל יצא לקראתם לעלות הבמה׃ ס
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5927 וַֽיַּעֲל֖וּ
way-ya-‘ă-lū
So they went upConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
5892 הָעִ֑יר
hā-‘îr;
to the cityArt | N-fs
1992 הֵ֗מָּה
hêm-māh,
TheyPro-3mp
935 בָּאִים֙
bā-’îm
as were comingV-Qal-Prtcpl-mp
8432 בְּת֣וֹךְ
bə-ṯō-wḵ
intoPrep-b | N-msc
5892 הָעִ֔יר
hā-‘îr,
the cityArt | N-fs
2009 וְהִנֵּ֤ה
wə-hin-nêh
and there wasConj-w | Interjection
8050 שְׁמוּאֵל֙
šə-mū-’êl
SamuelN-proper-ms
3318 יֹצֵ֣א
yō-ṣê
coming outV-Qal-Prtcpl-ms
7122 לִקְרָאתָ֔ם
liq-rā-ṯām,
toward themPrep-l | V-Qal-Inf | 3mp
5927 לַעֲל֖וֹת
la-‘ă-lō-wṯ
on his way upPrep-l | V-Qal-Inf
1116 הַבָּמָֽה׃
hab-bā-māh.
to the high placeArt | N-fs
  ס
s
-Punctuation Punc

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


1 Samuel 9:13
Top of Page
Top of Page