2 Kings 9:9
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וְנָֽתַתִּי֙ אֶת־בֵּ֣ית אַחְאָ֔ב כְּבֵ֖ית יָרָבְעָ֣ם בֶּן־נְבָ֑ט וּכְבֵ֖ית בַּעְשָׁ֥א בֶן־אֲחִיָּֽה׃

WLC (Consonants Only)
ונתתי את־בית אחאב כבית ירבעם בן־נבט וכבית בעשא בן־אחיה׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5414 וְנָֽתַתִּי֙
wə-nā-ṯat-tî
So I will makeConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cs
853 אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1004 בֵּ֣ית
bêṯ
the houseN-msc
256 אַחְאָ֔ב
’aḥ-’āḇ,
of AhabN-proper-ms
1004 כְּבֵ֖ית
kə-ḇêṯ
like the housePrep-k | N-msc
3379 יָרָבְעָ֣ם
yā-rā-ḇə-‘ām
of JeroboamN-proper-ms
1121 בֶּן־
ben-
sonN-msc
5028 נְבָ֑ט
nə-ḇāṭ;
of NebatN-proper-ms
1004 וּכְבֵ֖ית
ū-ḵə-ḇêṯ
and like the houseConj-w, Prep-k | N-msc
1201 בַּעְשָׁ֥א
ba‘-šā
of BaashaN-proper-ms
1121 בֶן־
ḇen-
sonN-msc
281 אֲחִיָּֽה׃
’ă-ḥî-yāh.
of AhijahN-proper-ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


2 Kings 9:8
Top of Page
Top of Page