Daniel 4:11
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
רְבָ֥ה אִֽילָנָ֖א וּתְקִ֑ף וְרוּמֵהּ֙ יִמְטֵ֣א לִשְׁמַיָּ֔א וַחֲזֹותֵ֖הּ לְסֹ֥וף כָּל־אַרְעָֽא׃

WLC (Consonants Only)
רבה אילנא ותקף ורומה ימטא לשמיא וחזותה לסוף כל־ארעא׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7236 רְבָ֥ה
rə-ḇāh
GrewV-Qal-Perf-3ms
363 אִֽילָנָ֖א
’î-lā-nā
tree theN-msd
8631 וּתְקִ֑ף
ū-ṯə-qip̄;
and became strongConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
7314 וְרוּמֵהּ֙
wə-rū-mêh
and Its heightConj-w | N-msc | 3ms
4291 יִמְטֵ֣א
yim-ṭê
reachedV-Qal-Imperf-3ms
8065 לִשְׁמַיָּ֔א
liš-may-yā,
to heavens thePrep-l | N-mdd
2379 וַחֲזוֹתֵ֖הּ
wa-ḥă-zō-w-ṯêh
and it could be seenConj-w | N-fsc | 3ms
5491 לְס֥וֹף
lə-sō-wp̄
to the endsPrep-l | N-msc
3606 כָּל־
kāl-
of allN-msc
772 אַרְעָֽא׃
’ar-‘ā.
earth theN-fsd

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Daniel 4:10
Top of Page
Top of Page