Deuteronomy 34:7
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וּמֹשֶׁ֗ה בֶּן־מֵאָ֧ה וְעֶשְׂרִ֛ים שָׁנָ֖ה בְּמֹתֹ֑ו לֹֽא־כָהֲתָ֥ה עֵינֹ֖ו וְלֹא־נָ֥ס לֵחֹֽה׃

WLC (Consonants Only)
ומשה בן־מאה ועשרים שנה במתו לא־כהתה עינו ולא־נס לחה׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4872 וּמֹשֶׁ֗ה
ū-mō-šeh,
And Moses [was]Conj-w | N-proper-ms
1121 בֶּן־
ben-
oldN-msc
3967 מֵאָ֧ה
mê-’āh
a hundredNumber-fs
6242 וְעֶשְׂרִ֛ים
wə-‘eś-rîm
and twentyConj-w | Number-cp
8141 שָׁנָ֖ה
šā-nāh
yearsN-fs
4194 בְּמֹת֑וֹ
bə-mō-ṯōw;
when he diedPrep-b | V-Qal-Inf | 3ms
3808 לֹֽא־
lō-
notAdv-NegPrt
3543 כָהֲתָ֥ה
ḵā-hă-ṯāh
were dimV-Qal-Perf-3fs
5869 עֵינ֖וֹ
‘ê-nōw
his eyesN-csc | 3ms
3808 וְלֹא־
wə-lō-
norConj-w | Adv-NegPrt
5127 נָ֥ס
nās
diminishedV-Qal-Perf-3ms
3893 לֵחֹֽה׃
lê-ḥōh.
His natural vigorN-msc | 3ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Deuteronomy 34:6
Top of Page
Top of Page