Exodus 28:20
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וְהַטּוּר֙ הָרְבִיעִ֔י תַּרְשִׁ֥ישׁ וְשֹׁ֖הַם וְיָשְׁפֵ֑ה מְשֻׁבָּצִ֥ים זָהָ֛ב יִהְי֖וּ בְּמִלּוּאֹתָֽם׃

WLC (Consonants Only)
והטור הרביעי תרשיש ושהם וישפה משבצים זהב יהיו במלואתם׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2905 וְהַטּוּר֙
wə-haṭ-ṭūr
And the rowConj-w, Art | N-ms
7243 הָרְבִיעִ֔י
hā-rə-ḇî-‘î,
fourthArt | Number-oms
8658 תַּרְשִׁ֥ישׁ
tar-šîš
a berylN-ms
7718 וְשֹׁ֖הַם
wə-šō-ham
and an onyxConj-w | N-ms
3471 וְיָשְׁפֵ֑ה
wə-yā-šə-p̄êh;
and a jasperConj-w | N-ms
7660 מְשֻׁבָּצִ֥ים
mə-šub-bā-ṣîm
setV-Pual-Prtcpl-mp
2091 זָהָ֛ב
zā-hāḇ
goldN-ms
1961 יִהְי֖וּ
yih-yū
they shall beV-Qal-Imperf-3mp
4396 בְּמִלּוּאֹתָֽם׃
bə-mil-lū-’ō-ṯām.
in settingsPrep-b | N-fpc | 3mp

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Exodus 28:19
Top of Page
Top of Page