Exodus 39:17
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וַֽיִּתְּנ֗וּ שְׁתֵּי֙ הָעֲבֹתֹ֣ת הַזָּהָ֔ב עַל־שְׁתֵּ֖י הַטַּבָּעֹ֑ת עַל־קְצֹ֖ות הַחֹֽשֶׁן׃

WLC (Consonants Only)
ויתנו שתי העבתת הזהב על־שתי הטבעת על־קצות החשן׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5414 וַֽיִּתְּנ֗וּ
way-yit-tə-nū,
And they putConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
8147 שְׁתֵּי֙
šə-tê
twoNumber-fdc
5688 הָעֲבֹתֹ֣ת
hā-‘ă-ḇō-ṯōṯ
the braided chainsArt | N-cp
2091 הַזָּהָ֔ב
haz-zā-hāḇ,
of goldArt | N-ms
5921 עַל־
‘al-
inPrep
8147 שְׁתֵּ֖י
šə-tê
twoNumber-fdc
2885 הַטַּבָּעֹ֑ת
haṭ-ṭab-bā-‘ōṯ;
the ringsArt | N-fp
5921 עַל־
‘al-
onPrep
7098 קְצ֖וֹת
qə-ṣō-wṯ
the endsN-fpc
2833 הַחֹֽשֶׁן׃
ha-ḥō-šen.
of the breastplateArt | N-ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Exodus 39:16
Top of Page
Top of Page