Ezra 2:35
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
בְּנֵ֣י סְנָאָ֔ה שְׁלֹ֣שֶׁת אֲלָפִ֔ים וְשֵׁ֥שׁ מֵאֹ֖ות וּשְׁלֹשִֽׁים׃ ס

WLC (Consonants Only)
בני סנאה שלשת אלפים ושש מאות ושלשים׃ ס
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 בְּנֵ֣י
bə-nê
The sonsN-mpc
5570 סְנָאָ֔ה
sə-nā-’āh,
of SenaahN-proper-ms
7969 שְׁלֹ֣שֶׁת
šə-lō-šeṯ
threeNumber-msc
505 אֲלָפִ֔ים
’ă-lā-p̄îm,
thousandNumber-mp
8337 וְשֵׁ֥שׁ
wə-šêš
and sixConj-w | Number-fsc
3967 מֵא֖וֹת
mê-’ō-wṯ
hundredNumber-fp
7970 וּשְׁלֹשִֽׁים׃
ū-šə-lō-šîm.
and thirtyConj-w | Number-cp
  ס
s
-Punctuation Punc

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Ezra 2:34
Top of Page
Top of Page