Ezra 5:10
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וְאַ֧ף שְׁמָהָתְהֹ֛ם שְׁאֵ֥לְנָא לְּהֹ֖ם לְהֹודָעוּתָ֑ךְ דִּ֛י נִכְתֻּ֥ב שֻׁם־גֻּבְרַיָּ֖א דִּ֥י בְרָאשֵׁיהֹֽם׃ ס

WLC (Consonants Only)
ואף שמהתהם שאלנא להם להודעותך די נכתב שם־גבריא די בראשיהם׃ ס
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
638 וְאַ֧ף
wə-’ap̄
And alsoConj-w | Conj
8036 שְׁמָהָתְהֹ֛ם
šə-mā-hā-ṯə-hōm
their namesN-mpc | 3mp
7593 שְׁאֵ֥לְנָא
šə-’ê-lə-nā
we askedV-Qal-Perf-1cp
  לְּהֹ֖ם
lə-hōm
themPrep | 3mp
3046 לְהוֹדָעוּתָ֑ךְ
lə-hō-w-ḏā-‘ū-ṯāḵ;
to inform youPrep-l | V-Hifil-Inf | 2ms
1768 דִּ֛י
thatPro-r
3790 נִכְתֻּ֥ב
niḵ-tuḇ
we might writeV-Qal-Imperf-1cp
8036 שֻׁם־
šum-
the namesN-msc
1400 גֻּבְרַיָּ֖א
guḇ-ray-yā
of men theN-mpd
1768 דִּ֥י
who [were]Pro-r
7217 בְרָאשֵׁיהֹֽם׃
ḇə-rā-šê-hōm.
chief among themPrep-b | N-mpc | 3mp
  ס
s
-Punctuation Punc

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Ezra 5:9
Top of Page
Top of Page