Jeremiah 7:17
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
הַֽאֵינְךָ֣ רֹאֶ֔ה מָ֛ה הֵ֥מָּה עֹשִׂ֖ים בְּעָרֵ֣י יְהוּדָ֑ה וּבְחֻצֹ֖ות יְרוּשָׁלִָֽם׃

WLC (Consonants Only)
האינך ראה מה המה עשים בערי יהודה ובחצות ירושלם׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
369 הַֽאֵינְךָ֣
ha-’ê-nə-ḵā
Do you notAdv | 2ms
7200 רֹאֶ֔ה
rō-’eh,
seeV-Qal-Prtcpl-ms
4100 מָ֛ה
māh
whatInterrog
1992 הֵ֥מָּה
hêm-māh
theyPro-3mp
6213 עֹשִׂ֖ים
‘ō-śîm
doV-Qal-Prtcpl-mp
5892 בְּעָרֵ֣י
bə-‘ā-rê
in the citiesPrep-b | N-fpc
3063 יְהוּדָ֑ה
yə-hū-ḏāh;
of JudahN-proper-ms
2351 וּבְחֻצ֖וֹת
ū-ḇə-ḥu-ṣō-wṯ
and in the streetsConj-w, Prep-b | N-mpc
3389 יְרוּשָׁלִָֽם׃
yə-rū-šā-lim.
of JerusalemN-proper-fs

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Jeremiah 7:16
Top of Page
Top of Page