Lamentations 1:14
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
נִשְׂקַד֩ עֹ֨ל פְּשָׁעַ֜י בְּיָדֹ֗ו יִשְׂתָּ֥רְג֛וּ עָל֥וּ עַל־צַוָּארִ֖י הִכְשִׁ֣יל כֹּחִ֑י נְתָנַ֣נִי אֲדֹנָ֔י בִּידֵ֖י לֹא־אוּכַ֥ל קֽוּם׃ ס

WLC (Consonants Only)
נשקד על פשעי בידו ישתרגו עלו על־צוארי הכשיל כחי נתנני אדני בידי לא־אוכל קום׃ ס
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8244 נִשְׂקַד֩
niś-qaḏ
Was boundV-Nifal-Perf-3ms
5923 עֹ֨ל
‘ōl
the yokeN-msc
6588 פְּשָׁעַ֜י
pə-šā-‘ay
of my transgressionsN-mpc | 1cs
3027 בְּיָד֗וֹ
bə-yā-ḏōw,
by His handsPrep-b | N-fsc | 3ms
8276 יִשְׂתָּֽרְג֛וּ
yiś-tā-rə-ḡū
they were woven togetherV-Hitpael-Imperf-3mp
5927 עָל֥וּ
‘ā-lū
[And] thrustV-Qal-Perf-3cp
5921 עַל־
‘al-
uponPrep
6677 צַוָּארִ֖י
ṣaw-wā-rî
my neckN-msc | 1cs
3782 הִכְשִׁ֣יל
hiḵ-šîl
He made failV-Hifil-Perf-3ms
3581 כֹּחִ֑י
kō-ḥî;
my strengthN-msc | 1cs
5414 נְתָנַ֣נִי
nə-ṯā-na-nî
delivered meV-Qal-Perf-3ms | 1cs
136 אֲדֹנָ֔י
’ă-ḏō-nāy,
the LordN-proper-ms
3027 בִּידֵ֖י
bî-ḏê
into the handsPrep-b | N-fdc
3808 לֹא־
lō-
of notAdv-NegPrt
3201 אוּכַ֥ל
’ū-ḵal
[those whom] I am ableV-Qal-Imperf-1cs
6965 קֽוּם׃
qūm.
to withstandV-Qal-Inf
  ס
s
-Punctuation Punc

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Lamentations 1:13
Top of Page
Top of Page