Psalm 122:7
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
יְהִֽי־שָׁלֹ֥ום בְּחֵילֵ֑ךְ לְוָ֗ה בְּאַרְמְנֹותָֽיִךְ׃

WLC (Consonants Only)
יהי־שלום בחילך לוה בארמנותיך׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 יְהִֽי־
yə-hî-
BeV-Qal-Imperf.Jus-3ms
7965 שָׁל֥וֹם
šā-lō-wm
PeaceN-ms
2426 בְּחֵילֵ֑ךְ
bə-ḥê-lêḵ;
within your wallsPrep-b | N-msc | 2fs
7962 שַׁ֝לְוָ֗ה
lə-wāh,
ProsperityN-fs
759 בְּאַרְמְנוֹתָֽיִךְ׃
bə-’ar-mə-nō-w-ṯā-yiḵ.
within your palacesPrep-b | N-mpc | 2fs

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Psalm 122:6
Top of Page
Top of Page