Psalm 24:7
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
שְׂא֤וּ שְׁעָרִ֨ים ׀ רָֽאשֵׁיכֶ֗ם וְֽ֭הִנָּשְׂאוּ פִּתְחֵ֣י עֹולָ֑ם וְ֝יָבֹ֗וא מֶ֣לֶךְ הַכָּבֹֽוד׃

WLC (Consonants Only)
שאו שערים ׀ ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5375 שְׂא֤וּ
śə-’ū
Lift upV-Qal-Imp-mp
8179 שְׁעָרִ֨ים ׀
šə-‘ā-rîm
you gatesN-mp
7218 רָֽאשֵׁיכֶ֗ם
rā-šê-ḵem,
your headsN-mpc | 2mp
5375 וְֽ֭הִנָּשְׂאוּ
wə-hin-nā-śə-’ū
and be lifted upConj-w | V-Nifal-Imp-mp
6607 פִּתְחֵ֣י
piṯ-ḥê
doorsN-mpc
5769 עוֹלָ֑ם
‘ō-w-lām;
you everlastingN-ms
935 וְ֝יָב֗וֹא
wə-yā-ḇō-w,
and shall come inConj-w | V-Qal-ConjImperf-3ms
4428 מֶ֣לֶךְ
me-leḵ
the KingN-msc
3519 הַכָּבֽוֹד׃
hak-kā-ḇō-wḏ.
of gloryArt | N-ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Psalm 24:6
Top of Page
Top of Page