Psalm 35:13
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וַאֲנִ֤י ׀ בַּחֲלֹותָ֡ם לְב֬וּשִׁי שָׂ֗ק עִנֵּ֣יתִי בַצֹּ֣ום נַפְשִׁ֑י וּ֝תְפִלָּתִ֗י עַל־חֵיקִ֥י תָשֽׁוּב׃

WLC (Consonants Only)
ואני ׀ בחלותם לבושי שק עניתי בצום נפשי ותפלתי על־חיקי תשוב׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
589 וַאֲנִ֤י ׀
wa-’ă-nî
But IConj-w | Pro-1cs
2470 בַּחֲלוֹתָ֡ם
ba-ḥă-lō-w-ṯām
when they were sickPrep-b | V-Qal-Inf | 3mp
3830 לְב֬וּשִׁי
lə-ḇū-šî
My clothing [was]N-msc | 1cs
8242 שָׂ֗ק
śāq,
sackclothN-ms
6031 עִנֵּ֣יתִי
‘in-nê-ṯî
humbledV-Piel-Perf-1cs
6685 בַצּ֣וֹם
ḇaṣ-ṣō-wm
with fastingPrep-b, Art | N-ms
5315 נַפְשִׁ֑י
nap̄-šî;
myselfN-fsc | 1cs
8605 וּ֝תְפִלָּתִ֗י
ū-ṯə-p̄il-lā-ṯî,
and my prayerConj-w | N-fsc | 1cs
5921 עַל־
‘al-
toPrep
2436 חֵיקִ֥י
ḥê-qî
my own heartN-msc | 1cs
7725 תָשֽׁוּב׃
ṯā-šūḇ.
would returnV-Qal-Imperf-3fs

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Psalm 35:12
Top of Page
Top of Page