Psalm 83:4
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
אָמְר֗וּ לְ֭כוּ וְנַכְחִידֵ֣ם מִגֹּ֑וי וְלֹֽא־יִזָּכֵ֖ר שֵֽׁם־יִשְׂרָאֵ֣ל עֹֽוד׃

WLC (Consonants Only)
אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא־יזכר שם־ישראל עוד׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 אָמְר֗וּ
’ā-mə-rū,
They have saidV-Qal-Perf-3cp
1980 לְ֭כוּ
lə-ḵū
comeV-Qal-Imp-mp
3582 וְנַכְחִידֵ֣ם
wə-naḵ-ḥî-ḏêm
and let us cut them offConj-w | V-Hifil-ConjImperf.h-1cp | 3mp
1471 מִגּ֑וֹי
mig-gō-w;
from [being] a nationPrep-m | N-ms
3808 וְלֹֽא־
wə-lō-
and noConj-w | Adv-NegPrt
2142 יִזָּכֵ֖ר
yiz-zā-ḵêr
that may be rememberedV-Nifal-Imperf-3ms
8034 שֵֽׁם־
šêm-
The nameN-msc
3478 יִשְׂרָאֵ֣ל
yiś-rā-’êl
of IsraelN-proper-ms
5750 עֽוֹד׃
‘ō-wḏ.
moreAdv

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Psalm 83:3
Top of Page
Top of Page