Ruth 2:17
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וַתְּלַקֵּ֥ט בַּשָּׂדֶ֖ה עַד־הָעָ֑רֶב וַתַּחְבֹּט֙ אֵ֣ת אֲשֶׁר־לִקֵּ֔טָה וַיְהִ֖י כְּאֵיפָ֥ה שְׂעֹרִֽים׃

WLC (Consonants Only)
ותלקט בשדה עד־הערב ותחבט את אשר־לקטה ויהי כאיפה שערים׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3950 וַתְּלַקֵּ֥ט
wat-tə-laq-qêṭ
So she gleanedConj-w | V-Piel-ConsecImperf-3fs
7704 בַּשָּׂדֶ֖ה
baś-śā-ḏeh
in the fieldPrep-b, Art | N-ms
5704 עַד־
‘aḏ-
untilPrep
6153 הָעָ֑רֶב
hā-‘ā-reḇ;
eveningArt | N-ms
2251 וַתַּחְבֹּט֙
wat-taḥ-bōṭ
and beat outConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fs
853 אֵ֣ת
’êṯ
-DirObjM
834 אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whatPro-r
3950 לִקֵּ֔טָה
liq-qê-ṭāh,
she had gleanedV-Piel-Perf-3fs
1961 וַיְהִ֖י
way-hî
and it wasConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
374 כְּאֵיפָ֥ה
kə-’ê-p̄āh
about an ephahPrep-k | N-fs
8184 שְׂעֹרִֽים׃
śə-‘ō-rîm.
of barleyN-fp

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Ruth 2:16
Top of Page
Top of Page