Zechariah 14:11
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וְיָ֣שְׁבוּ בָ֔הּ וְחֵ֖רֶם לֹ֣א יִֽהְיֶה־עֹ֑וד וְיָשְׁבָ֥ה יְרוּשָׁלִַ֖ם לָבֶֽטַח׃

WLC (Consonants Only)
וישבו בה וחרם לא יהיה־עוד וישבה ירושלם לבטח׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3427 וְיָ֣שְׁבוּ
wə-yā-šə-ḇū
And [The people] shall dwellConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
  בָ֔הּ
ḇāh,
in itPrep | 3fs
2764 וְחֵ֖רֶם
wə-ḥê-rem
and [utter] destructionConj-w | N-ms
3808 לֹ֣א
noAdv-NegPrt
1961 יִֽהְיֶה־
yih-yeh-
shall there beV-Qal-Imperf-3ms
5750 ע֑וֹד
‘ō-wḏ;
longerAdv
3427 וְיָשְׁבָ֥ה
wə-yā-šə-ḇāh
but shall be inhabitedConj-w | V-Qal-ConjPerf-3fs
3389 יְרוּשָׁלִַ֖ם
yə-rū-šā-lim
JerusalemN-proper-fs
983 לָבֶֽטַח׃
lā-ḇe-ṭaḥ.
safelyPrep-l | N-ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Zechariah 14:10
Top of Page
Top of Page