Zechariah 6:2
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
בַּמֶּרְכָּבָ֥ה הָרִֽאשֹׁנָ֖ה סוּסִ֣ים אֲדֻמִּ֑ים וּבַמֶּרְכָּבָ֥ה הַשֵּׁנִ֖ית סוּסִ֥ים שְׁחֹרִֽים׃

WLC (Consonants Only)
במרכבה הראשנה סוסים אדמים ובמרכבה השנית סוסים שחרים׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4818 בַּמֶּרְכָּבָ֥ה
bam-mer-kā-ḇāh
With chariot [were]Prep-b, Art | N-fs
7223 הָרִֽאשֹׁנָ֖ה
hā-ri-šō-nāh
the firstArt | Adj-fs
5483 סוּסִ֣ים
sū-sîm
horsesN-mp
122 אֲדֻמִּ֑ים
’ă-ḏum-mîm;
redAdj-mp
4818 וּבַמֶּרְכָּבָ֥ה
ū-ḇam-mer-kā-ḇāh
and with chariotConj-w, Prep-b, Art | N-fs
8145 הַשֵּׁנִ֖ית
haš-šê-nîṯ
the secondArt | Number-ofs
5483 סוּסִ֥ים
sū-sîm
horsesN-mp
7838 שְׁחֹרִֽים׃
šə-ḥō-rîm.
blackAdj-mp

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Zechariah 6:1
Top of Page
Top of Page