Zephaniah 1:11
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
הֵילִ֖ילוּ יֹשְׁבֵ֣י הַמַּכְתֵּ֑שׁ כִּ֤י נִדְמָה֙ כָּל־עַ֣ם כְּנַ֔עַן נִכְרְת֖וּ כָּל־נְטִ֥ילֵי כָֽסֶף׃

WLC (Consonants Only)
הילילו ישבי המכתש כי נדמה כל־עם כנען נכרתו כל־נטילי כסף׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3213 הֵילִ֖ילוּ
hê-lî-lū
WailV-Hifil-Imp-mp
3427 יֹשְׁבֵ֣י
yō-šə-ḇê
you inhabitantsV-Qal-Prtcpl-mpc
4389 הַמַּכְתֵּ֑שׁ
ham-maḵ-têš;
of MakteshArt | N-ms
3588 כִּ֤י
forConj
1820 נִדְמָה֙
niḏ-māh
are cut downV-Nifal-Perf-3ms
3605 כָּל־
kāl-
allN-msc
5971 עַ֣ם
‘am
the peopleN-msc
3667 כְּנַ֔עַן
kə-na-‘an,
merchantN-ms
3772 נִכְרְת֖וּ
niḵ-rə-ṯū
are cut offV-Nifal-Perf-3cp
3605 כָּל־
kāl-
AllN-msc
5187 נְטִ֥ילֵי
nə-ṭî-lê
those who handleN-mpc
3701 כָֽסֶף׃
ḵā-sep̄.
moneyN-ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Zephaniah 1:10
Top of Page
Top of Page