Proverbs 20
WLC Consonants Only

1לץ היין המה שכר וכל־שגה בו לא יחכם׃

2נהם ככפיר אימת מלך מתעברו חוטא נפשו׃

3כבוד לאיש שבת מריב וכל־אויל יתגלע׃

4מחרף עצל לא־יחרש [ישאל כ] (ושאל ק) בקציר ואין׃

5מים עמקים עצה בלב־איש ואיש תבונה ידלנה׃

6רב־אדם יקרא איש חסדו ואיש אמונים מי ימצא׃

7מתהלך בתמו צדיק אשרי בניו אחריו׃

8מלך יושב על־כסא־דין מזרה בעיניו כל־רע׃

9מי־יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי׃

10אבן ואבן איפה ואיפה תועבת יהוה גם־שניהם׃

11גם במעלליו יתנכר־נער אם־זך ואם־ישר פעלו׃

12אזן מעת ועין ראה יהוה עשה גם־שניהם׃

13אל־תאהב נה פן־תורש פקח עיניך שבע־לחם׃

14רע רע יאמר הקונה ואזל לו אז יתהלל׃

15יש זהב ורב־פנינים וכלי יקר שפתי־דעת׃

16לקח־בגדו כי־ערב זר ובעד [נכרים כ] (נכריה ק) חבלהו׃

17ערב לאיש לחם שקר ואחר ימלא־פיהו חצץ׃

18מחשבות בעצה תכון ובתחבלות עשה מלחמה׃

19גולה־סוד הולך רכיל ולפתה פתיו לא תתערב׃

20מקלל אביו ואמו ידעך נרו [באישון כ] (באשון ק) חשך׃

21נחלה [מבחלת כ] (מבהלת ק) בראשנה ואחריתה לא תברך׃

22אל־תאמר אשלמה־רע קוה ליהוה וישע לך׃

23תועבת יהוה אבן ואבן ומאזני מרמה לא־טוב׃

24מיהוה מצעדי־גבר ואדם מה־יבין דרכו׃

25מוקש אדם ילע קדש ואחר נדרים לבקר׃

26מזרה רשעים מלך חכם וישב עליהם אופן׃

27נר יהוה נשמת אדם חפש כל־חדרי־בטן׃

28חסד ואמת יצרו־מלך וסעד בחסד כסאו׃

29תפארת בחורים כחם והדר זקנים שיבה׃

30חברות פצע [תמריק כ] (תמרוק ק) ברע ומכות חדרי־בטן׃

WLC Consonants Only

Section Headings Courtesy Berean Study Bible

BibleApps.com

Proverbs 19
Top of Page
Top of Page