Psalm 12
WLC Consonants Only

1למנצח על־השמינית מזמור לדוד׃ הושיעה יהוה כי־גמר חסיד כי־פסו אמונים מבני אדם׃

2שוא ׀ ידברו איש את־רעהו שפת חלקות בלב ולב ידברו׃

3יכרת יהוה כל־שפתי חלקות לשון מדברת גדלות׃

4אשר אמרו ׀ ללשננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו׃

5משד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה אשית בישע יפיח לו׃

6אמרות יהוה אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ מזקק שבעתים׃

7אתה־יהוה תשמרם תצרנו ׀ מן־הדור זו לעולם׃

8סביב רשעים יתהלכון כרם זלות לבני אדם׃

WLC Consonants Only

Section Headings Courtesy Berean Study Bible

BibleApps.com

Psalm 11
Top of Page
Top of Page