Psalm 135
WLC Consonants Only

1הללו יה ׀ הללו את־שם יהוה הללו עבדי יהוה׃

2עמדים בבית יהוה בחצרות בית אלהינו׃

3הללו־יה כי־טוב יהוה זמרו לשמו כי נעים׃

4כי־יעקב בחר לו יה ישראל לסגלתו׃

5כי אני ידעתי כי־גדול יהוה ואדנינו מכל־אלהים׃

6כל אשר־חפץ יהוה עשה בשמים ובארץ בימים וכל־תהומות׃

7מעלה נשאים מקצה הארץ ברקים למטר עשה מוצא־רוח מאוצרותיו׃

8הכה בכורי מצרים מאדם עד־בהמה׃

9שלח ׀ אתות ומפתים בתוככי מצרים בפרעה ובכל־עבדיו׃

10הכה גוים רבים והרג מלכים עצומים׃

11לסיחון ׀ מלך האמרי ולעוג מלך הבשן ולכל ממלכות כנען׃

12ונתן ארצם נחלה נחלה לישראל עמו׃

13יהוה שמך לעולם יהוה זכרך לדר־ודר׃

14כי־ידין יהוה עמו ועל־עבדיו יתנחם׃

15עצבי הגוים כסף וזהב מעשה ידי אדם׃

16פה־להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו׃

17אזנים להם ולא יאזינו אף אין־יש־רוח בפיהם׃

18כמוהם יהיו עשיהם כל אשר־בטח בהם׃

19בית ישראל ברכו את־יהוה בית אהרן ברכו את־יהוה׃

20בית הלוי ברכו את־יהוה יראי יהוה ברכו את־יהוה׃

21ברוך יהוה ׀ מציון שכן ירושלם הללו־יה׃

WLC Consonants Only

Section Headings Courtesy Berean Study Bible

BibleApps.com

Psalm 134
Top of Page
Top of Page