2613a. katadikazó
Jump to: LexiconNasec
Lexicon
katadikazó: to pass sentence upon
Transliteration: katadikazó
Short Definition: condemned

NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
from katadiké
Definition
to pass sentence upon
NASB Translation
condemn (1), condemned (4).

2613
Top of Page
Top of Page
Bible Apps.com