1 Samuel 18:2
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וַיִּקָּחֵ֥הוּ שָׁא֖וּל בַּיֹּ֣ום הַה֑וּא וְלֹ֣א נְתָנֹ֔ו לָשׁ֖וּב בֵּ֥ית אָבִֽיו׃

WLC (Consonants Only)
ויקחהו שאול ביום ההוא ולא נתנו לשוב בית אביו׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3947 וַיִּקָּחֵ֥הוּ
way-yiq-qā-ḥê-hū
And took himConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms | 3ms
7586 שָׁא֖וּל
šā-’ūl
SaulN-proper-ms
3117 בַּיּ֣וֹם
bay-yō-wm
dayPrep-b, Art | N-ms
1931 הַה֑וּא
ha-hū;
thatArt | Pro-3ms
3808 וְלֹ֣א
wə-lō
and not anymoreConj-w | Adv-NegPrt
5414 נְתָנ֔וֹ
nə-ṯā-nōw,
would let himV-Qal-Perf-3ms | 3ms
7725 לָשׁ֖וּב
lā-šūḇ
go homePrep-l | V-Qal-Inf
1004 בֵּ֥ית
bêṯ
to houseN-msc
1 אָבִֽיו׃
’ā-ḇîw.
of his fatherN-msc | 3ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


1 Samuel 18:1
Top of Page
Top of Page