Deuteronomy 20:9
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֛ה כְּכַלֹּ֥ת הַשֹּׁטְרִ֖ים לְדַבֵּ֣ר אֶל־הָעָ֑ם וּפָ֥קְד֛וּ שָׂרֵ֥י צְבָאֹ֖ות בְּרֹ֥אשׁ הָעָֽם׃ ס

WLC (Consonants Only)
והיה ככלת השטרים לדבר אל־העם ופקדו שרי צבאות בראש העם׃ ס
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 וְהָיָ֛ה
wə-hā-yāh
And when so it shall beConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
3615 כְּכַלֹּ֥ת
kə-ḵal-lōṯ
have finishedPrep-k | V-Piel-Inf
7860 הַשֹּׁטְרִ֖ים
haš-šō-ṭə-rîm
the officersArt | N-mp
1696 לְדַבֵּ֣ר
lə-ḏab-bêr
speakingPrep-l | V-Piel-Inf
413 אֶל־
’el-
toPrep
5971 הָעָ֑ם
hā-‘ām;
the peopleArt | N-ms
6485 וּפָֽקְד֛וּ
ū-p̄ā-qə-ḏū
that they shall makeConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
8269 שָׂרֵ֥י
śā-rê
captainsN-mpc
6635 צְבָא֖וֹת
ṣə-ḇā-’ō-wṯ
of the armiesN-cp
7218 בְּרֹ֥אשׁ
bə-rōš
to leadPrep-b | N-msc
5971 הָעָֽם׃
hā-‘ām.
the peopleArt | N-ms
  ס
s
-Punctuation Punc

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Deuteronomy 20:8
Top of Page
Top of Page