Haggai 1:6
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
זְרַעְתֶּ֨ם הַרְבֵּ֜ה וְהָבֵ֣א מְעָ֗ט אָכֹ֤ול וְאֵין־לְשָׂבְעָה֙ שָׁתֹ֣ו וְאֵין־לְשָׁכְרָ֔ה לָבֹ֖ושׁ וְאֵין־לְחֹ֣ם לֹ֑ו וְהַ֨מִּשְׂתַּכֵּ֔ר מִשְׂתַּכֵּ֖ר אֶל־צְרֹ֥ור נָקֽוּב׃ פ

WLC (Consonants Only)
זרעתם הרבה והבא מעט אכול ואין־לשבעה שתו ואין־לשכרה לבוש ואין־לחם לו והמשתכר משתכר אל־צרור נקוב׃ פ
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2232 זְרַעְתֶּ֨ם
zə-ra‘-tem
You have sownV-Qal-Perf-2mp
7235 הַרְבֵּ֜ה
har-bêh
muchV-Hifil-InfAbs
935 וְהָבֵ֣א
wə-hā-ḇê
and bring inConj-w | V-Hifil-InfAbs
4592 מְעָ֗ט
mə-‘āṭ,
littleAdv
398 אָכ֤וֹל
’ā-ḵō-wl
You eatV-Qal-InfAbs
369 וְאֵין־
wə-’ên-
but notConj-w | Adv
7654 לְשָׂבְעָה֙
lə-śā-ḇə-‘āh
do have enoughPrep-l | N-fs
8354 שָׁת֣וֹ
šā-ṯōw
You drinkV-Qal-InfAbs
369 וְאֵין־
wə-’ên-
but you are notConj-w | Adv
7937 לְשָׁכְרָ֔ה
lə-šā-ḵə-rāh,
filled with drinkPrep-l | V-Qal-Inf | 3fs
3847 לָב֖וֹשׁ
lā-ḇō-wōš
You clothe yourselvesV-Qal-InfAbs
369 וְאֵין־
wə-’ên-
but no one isConj-w | Adv
2527 לְחֹ֣ם
lə-ḥōm
warmPrep-l | V-Qal-Inf
  ל֑וֹ
lōw;
toPrep | 3ms
7936 וְהַ֨מִּשְׂתַּכֵּ֔ר
wə-ham-miś-tak-kêr,
and he who earns wagesConj-w, Art | V-Hitpael-Prtcpl-ms
7936 מִשְׂתַּכֵּ֖ר
miś-tak-kêr
Earns wages [to put]V-Hitpael-Prtcpl-ms
413 אֶל־
’el-
intoPrep
6872 צְר֥וֹר
ṣə-rō-wr
a bagN-ms
5344 נָקֽוּב׃
nā-qūḇ.
pierced throughV-Qal-QalPassPrtcpl-ms
  פ
-Punctuation Punc

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Haggai 1:5
Top of Page
Top of Page