Haggai 1:8
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
עֲל֥וּ הָהָ֛ר וַהֲבֵאתֶ֥ם עֵ֖ץ וּבְנ֣וּ הַבָּ֑יִת וְאֶרְצֶה־בֹּ֥ו [וְאֶכָּבֵד כ] (וְאֶכָּבְדָ֖ה ק) אָמַ֥ר יְהוָֽה׃

WLC (Consonants Only)
עלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית וארצה־בו [ואכבד כ] (ואכבדה ק) אמר יהוה׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5927 עֲל֥וּ
‘ă-lū
Go upV-Qal-Imp-mp
2022 הָהָ֛ר
hā-hār
to the mountainsArt | N-ms
935 וַהֲבֵאתֶ֥ם
wa-hă-ḇê-ṯem
and bringConj-w | V-Hifil-ConjPerf-2mp
6086 עֵ֖ץ
‘êṣ
woodN-ms
1129 וּבְנ֣וּ
ū-ḇə-nū
and buildConj-w | V-Qal-Imp-mp
1004 הַבָּ֑יִת
hab-bā-yiṯ;
the templeArt | N-ms
7521 וְאֶרְצֶה־
wə-’er-ṣeh-
that I may take pleasureConj-w | V-Qal-ConjImperf.h-1cs
  בּ֥וֹ
bōw
in itPrep | 3ms
  [ואכבד]
[wə-’ek-kā-ḇêḏ
-Conjunctive waw :: Verb - Nifal - Conjunctive imperfect - first person common singular Conj-w | V-Nifal-ConjImperf-1cs
 
ḵ]
 
3513 (וְאֶכָּבְדָ֖ה)
(wə-’ek-kā-ḇə-ḏāh
and be glorifiedConj-w | V-Nifal-ConjImperf.Cohort-1cs
 
q)
 
559 אָמַ֥ר
’ā-mar
saysV-Qal-Perf-3ms
3068 יְהוָֽה׃
Yah-weh.
YahwehN-proper-ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Haggai 1:7
Top of Page
Top of Page