Jeremiah 17:10
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
אֲנִ֧י יְהוָ֛ה חֹקֵ֥ר לֵ֖ב בֹּחֵ֣ן כְּלָיֹ֑ות וְלָתֵ֤ת לְאִישׁ֙ [כְּדַרְכֹּו כ] (כִּדְרָכָ֔יו ק) כִּפְרִ֖י מַעֲלָלָֽיו׃ ס

WLC (Consonants Only)
אני יהוה חקר לב בחן כליות ולתת לאיש [כדרכו כ] (כדרכיו ק) כפרי מעלליו׃ ס
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
589 אֲנִ֧י
’ă-nî
IPro-1cs
3068 יְהוָ֛ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
2713 חֹקֵ֥ר
ḥō-qêr
searchV-Qal-Prtcpl-ms
3820 לֵ֖ב
lêḇ
the heartN-ms
974 בֹּחֵ֣ן
bō-ḥên
[I] testV-Qal-Prtcpl-ms
3629 כְּלָי֑וֹת
kə-lā-yō-wṯ;
the mindN-fp
5414 וְלָתֵ֤ת
wə-lā-ṯêṯ
and Even to giveConj-w, Prep-l | V-Qal-Inf
376 לְאִישׁ֙
lə-’îš
every manPrep-l | N-ms
  [כדרכו]
[kə-ḏar-kōw
-Preposition-k :: Noun - common singular construct :: third person masculine singular Prep-k | N-csc | 3ms
 
ḵ]
 
1870 (כִּדְרָכָ֔יו)
(kiḏ-rā-ḵāw,
according to his waysPrep-k | N-cpc | 3ms
 
q)
 
6529 כִּפְרִ֖י
kip̄-rî
According to the fruitPrep-k | N-msc
4611 מַעֲלָלָֽיו׃
ma-‘ă-lā-lāw.
of his doingsN-mpc | 3ms
  ס
s
-Punctuation Punc

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Jeremiah 17:9
Top of Page
Top of Page