Job 15:14
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
מָֽה־אֱנֹ֥ושׁ כִּֽי־יִזְכֶּ֑ה וְכִֽי־יִ֝צְדַּ֗ק יְל֣וּד אִשָּֽׁה׃

WLC (Consonants Only)
מה־אנוש כי־יזכה וכי־יצדק ילוד אשה׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4100 מָֽה־
māh-
what [is]Interrog
582 אֱנ֥וֹשׁ
’ĕ-nō-wōš
manN-ms
3588 כִּֽי־
kî-
thatConj
2135 יִזְכֶּ֑ה
yiz-keh;
he could be pureV-Qal-Imperf-3ms
3588 וְכִֽי־
wə-ḵî-
thatConj-w | Conj
6663 יִ֝צְדַּ֗ק
yiṣ-daq,
he could be righteousV-Qal-Imperf-3ms
3205 יְל֣וּד
yə-lūḏ
[he who is] bornV-Qal-QalPassPrtcpl-msc
802 אִשָּֽׁה׃
’iš-šāh.
of a womanN-fs

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Job 15:13
Top of Page
Top of Page