Job 9:2
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
אָ֭מְנָם יָדַ֣עְתִּי כִי־כֵ֑ן וּמַה־יִּצְדַּ֖ק אֱנֹ֣ושׁ עִם־אֵֽל׃

WLC (Consonants Only)
אמנם ידעתי כי־כן ומה־יצדק אנוש עם־אל׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
551 אָ֭מְנָם
’ā-mə-nām
TrulyConj
3045 יָדַ֣עְתִּי
yā-ḏa‘-tî
I knowV-Qal-Perf-1cs
3588 כִי־
ḵî-
thatConj
3651 כֵ֑ן
ḵên;
[it is] soAdv
4100 וּמַה־
ū-mah-
but howConj-w | Interrog
6663 יִּצְדַּ֖ק
yiṣ-daq
can be righteousV-Qal-Imperf-3ms
582 אֱנ֣וֹשׁ
’ĕ-nō-wōš
a manN-ms
5973 עִם־
‘im-
beforePrep
410 אֵֽל׃
’êl.
GodN-ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Job 9:1
Top of Page
Top of Page