Psalm 116:2
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־הִטָּ֣ה אָזְנֹ֣ו לִ֑י וּבְיָמַ֥י אֶקְרָֽא׃

WLC (Consonants Only)
כי־הטה אזנו לי ובימי אקרא׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3588 כִּֽי־
kî-
BecauseConj
5186 הִטָּ֣ה
hiṭ-ṭāh
He has inclinedV-Hifil-Perf-3ms
241 אָזְנ֣וֹ
’ā-zə-nōw
His earN-fsc | 3ms
  לִ֑י
lî;
to mePrep | 1cs
3117 וּבְיָמַ֥י
ū-ḇə-yā-may
therefore as long as I liveConj-w, Prep-b | N-mpc | 1cs
7121 אֶקְרָֽא׃
’eq-rā.
I will call [upon Him]V-Qal-Imperf-1cs

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Psalm 116:1
Top of Page
Top of Page