Psalm 116:3
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
אֲפָפ֤וּנִי ׀ חֶבְלֵי־מָ֗וֶת וּמְצָרֵ֣י שְׁאֹ֣ול מְצָא֑וּנִי צָרָ֖ה וְיָגֹ֣ון אֶמְצָֽא׃

WLC (Consonants Only)
אפפוני ׀ חבלי־מות ומצרי שאול מצאוני צרה ויגון אמצא׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
661 אֲפָפ֤וּנִי ׀
’ă-p̄ā-p̄ū-nî
Surrounded meV-Qal-Perf-3cp | 1cs
2256 חֶבְלֵי־
ḥeḇ-lê-
the painsN-mpc
4194 מָ֗וֶת
mā-weṯ,
of deathN-ms
4712 וּמְצָרֵ֣י
ū-mə-ṣā-rê
and the pangsConj-w | N-mpc
7585 שְׁא֣וֹל
šə-’ō-wl
of SheolN-cs
4672 מְצָא֑וּנִי
mə-ṣā-’ū-nî;
laid hold of meV-Qal-Perf-3cp | 1cs
6869 צָרָ֖ה
ṣā-rāh
troubleN-fs
3015 וְיָג֣וֹן
wə-yā-ḡō-wn
and sorrowConj-w | N-ms
4672 אֶמְצָֽא׃
’em-ṣā.
I foundV-Qal-Imperf-1cs

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Psalm 116:2
Top of Page
Top of Page