Psalm 147:7
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
עֱנ֣וּ לַיהוָ֣ה בְּתֹודָ֑ה זַמְּר֖וּ לֵאלֹהֵ֣ינוּ בְכִנֹּֽור׃

WLC (Consonants Only)
ענו ליהוה בתודה זמרו לאלהינו בכנור׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6030 עֱנ֣וּ
‘ĕ-nū
SingV-Qal-Imp-mp
3068 לַיהוָ֣ה
Yah-weh
to YahwehPrep-l | N-proper-ms
8426 בְּתוֹדָ֑ה
bə-ṯō-w-ḏāh;
with thanksgivingPrep-b | N-fs
2167 זַמְּר֖וּ
zam-mə-rū
Sing praisesV-Piel-Imp-mp
430 לֵאלֹהֵ֣ינוּ
lê-lō-hê-nū
to our GodPrep-l | N-mpc | 1cp
3658 בְכִנּֽוֹר׃
ḇə-ḵin-nō-wr.
on the harpPrep-b | N-ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Psalm 147:6
Top of Page
Top of Page