Psalm 85:6
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
הֲֽלֹא־אַ֭תָּה תָּשׁ֣וּב תְּחַיֵּ֑נוּ וְ֝עַמְּךָ֗ יִשְׂמְחוּ־בָֽךְ׃

WLC (Consonants Only)
הלא־אתה תשוב תחינו ועמך ישמחו־בך׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3808 הֲֽלֹא־
hă-lō-
notAdv-NegPrt
859 אַ֭תָּה
’at-tāh
will YouPro-2ms
7725 תָּשׁ֣וּב
tā-šūḇ
againV-Qal-Imperf-2ms
2421 תְּחַיֵּ֑נוּ
tə-ḥay-yê-nū;
revive usV-Piel-Imperf-2ms | 1cp
5971 וְ֝עַמְּךָ֗
wə-‘am-mə-ḵā,
that Your peopleConj-w | N-msc | 2ms
8055 יִשְׂמְחוּ־
yiś-mə-ḥū-
may rejoiceV-Qal-Imperf-3mp
  בָֽךְ׃
ḇāḵ.
in YouPrep | 2ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Psalm 85:5
Top of Page
Top of Page