Psalm 89:35
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
אַ֭חַת נִשְׁבַּ֣עְתִּי בְקָדְשִׁ֑י אִֽם־לְדָוִ֥ד אֲכַזֵּֽב׃

WLC (Consonants Only)
אחת נשבעתי בקדשי אם־לדוד אכזב׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
259 אַ֭חַת
’a-ḥaṯ
OnceNumber-fs
7650 נִשְׁבַּ֣עְתִּי
niš-ba‘-tî
I have swornV-Nifal-Perf-1cs
6944 בְקָדְשִׁ֑י
ḇə-qā-ḏə-šî;
by My holinessPrep-b | N-msc | 1cs
518 אִֽם־
’im-
that I willConj
1732 לְדָוִ֥ד
lə-ḏā-wiḏ
to DavidPrep-l | N-proper-ms
3576 אֲכַזֵּֽב׃
’ă-ḵaz-zêḇ.
I will not lieV-Piel-Imperf-1cs

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Psalm 89:34
Top of Page
Top of Page