Zechariah 13
WLC Consonants Only

1ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דויד ולישבי ירושלם לחטאת ולנדה׃

2והיה ביום ההוא נאם ׀ יהוה צבאות אכרית את־שמות העצבים מן־הארץ ולא יזכרו עוד וגם את־הנביאים ואת־רוח הטמאה אעביר מן־הארץ׃ 3והיה כי־ינבא איש עוד ואמרו אליו אביו ואמו ילדיו לא תחיה כי שקר דברת בשם יהוה ודקרהו אביהו ואמו ילדיו בהנבאו׃ 4והיה ׀ ביום ההוא יבשו הנביאים איש מחזינו בהנבאתו ולא ילבשו אדרת שער למען כחש׃ 5ואמר לא נביא אנכי איש־עבד אדמה אנכי כי אדם הקנני מנעורי׃ 6ואמר אליו מה המכות האלה בין ידיך ואמר אשר הכיתי בית מאהבי׃ ס

7חרב עורי על־רעי ועל־גבר עמיתי נאם יהוה צבאות הך את־הרעה ותפוצין הצאן והשבתי ידי על־הצערים׃

8והיה בכל־הארץ נאם־יהוה פי־שנים בה יכרתו יגועו והשלשית יותר בה׃

9והבאתי את־השלשית באש וצרפתים כצרף את־הכסף ובחנתים כבחן את־הזהב הוא ׀ יקרא בשמי ואני אענה אתו אמרתי עמי הוא והוא יאמר יהוה אלהי׃ ס

WLC Consonants Only

Section Headings Courtesy Berean Study Bible

BibleApps.com

Zechariah 12
Top of Page
Top of Page