Zechariah 13:3
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֗ה כִּֽי־יִנָּבֵ֣א אִישׁ֮ עֹוד֒ וְאָמְר֣וּ אֵ֠לָיו אָבִ֨יו וְאִמֹּ֤ו יֹֽלְדָיו֙ לֹ֣א תִֽחְיֶ֔ה כִּ֛י שֶׁ֥קֶר דִּבַּ֖רְתָּ בְּשֵׁ֣ם יְהוָ֑ה וּדְקָרֻ֜הוּ אָבִ֧יהוּ וְאִמֹּ֛ו יֹלְדָ֖יו בְּהִנָּבְאֹֽו׃

WLC (Consonants Only)
והיה כי־ינבא איש עוד ואמרו אליו אביו ואמו ילדיו לא תחיה כי שקר דברת בשם יהוה ודקרהו אביהו ואמו ילדיו בהנבאו׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 וְהָיָ֗ה
wə-hā-yāh,
And it shall come to passConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
3588 כִּֽי־
kî-
[that] ifConj
5012 יִנָּבֵ֣א
yin-nā-ḇê
prophesiesV-Nifal-Imperf-3ms
376 אִישׁ֮
’îš
anyoneN-ms
5750 עוֹד֒
‘ō-wḏ
stillAdv
559 וְאָמְר֣וּ
wə-’ā-mə-rū
then will sayConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
413 אֵ֠לָיו
’ê-lāw
to himPrep | 3ms
1 אָבִ֨יו
’ā-ḇîw
his fatherN-msc | 3ms
517 וְאִמּ֤וֹ
wə-’im-mōw
and motherConj-w | N-fsc | 3ms
3205 יֹֽלְדָיו֙
yō-lə-ḏāw
who begat himV-Qal-Prtcpl-mpc | 3ms
3808 לֹ֣א
notAdv-NegPrt
2421 תִֽחְיֶ֔ה
ṯiḥ-yeh,
You shall liveV-Qal-Imperf-2ms
3588 כִּ֛י
becauseConj
8267 שֶׁ֥קֶר
še-qer
liesN-ms
1696 דִּבַּ֖רְתָּ
dib-bar-tā
you have spokenV-Piel-Perf-2ms
8034 בְּשֵׁ֣ם
bə-šêm
in the namePrep-b | N-msc
3068 יְהוָ֑ה
Yah-weh;
of YahwehN-proper-ms
1856 וּדְקָרֻ֜הוּ
ū-ḏə-qā-ru-hū
and shall thrust him throughConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp | 3ms
1 אָבִ֧יהוּ
’ā-ḇî-hū
his fatherN-msc | 3ms
517 וְאִמּ֛וֹ
wə-’im-mōw
and motherConj-w | N-fsc | 3ms
3205 יֹלְדָ֖יו
yō-lə-ḏāw
who begat himV-Qal-Prtcpl-mpc | 3ms
5012 בְּהִנָּבְאֽוֹ׃
bə-hin-nā-ḇə-’ōw.
when he prophesiesPrep-b | V-Nifal-Inf | 3ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Zechariah 13:2
Top of Page
Top of Page