1 Samuel 18:19
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֗י בְּעֵ֥ת תֵּ֛ת אֶת־מֵרַ֥ב בַּת־שָׁא֖וּל לְדָוִ֑ד וְהִ֧יא נִתְּנָ֛ה לְעַדְרִיאֵ֥ל הַמְּחֹלָתִ֖י לְאִשָּֽׁה׃

WLC (Consonants Only)
ויהי בעת תת את־מרב בת־שאול לדוד והיא נתנה לעדריאל המחלתי לאשה׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 וַיְהִ֗י
way-hî,
but it came to passConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
6256 בְּעֵ֥ת
bə-‘êṯ
at the timePrep-b | N-cs
5414 תֵּ֛ת
têṯ
when should have been givenV-Qal-Inf
853 אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4764 מֵרַ֥ב
mê-raḇ
MerabN-proper-fs
1323 בַּת־
baṯ-
daughterN-fsc
7586 שָׁא֖וּל
šā-’ūl
of SaulN-proper-ms
1732 לְדָוִ֑ד
lə-ḏā-wiḏ;
to DavidPrep-l | N-proper-ms
1931 וְהִ֧יא
wə-hî
that sheConj-w | Pro-3fs
5414 נִתְּנָ֛ה
nit-tə-nāh
was givenV-Nifal-Perf-3fs
5741 לְעַדְרִיאֵ֥ל
lə-‘aḏ-rî-’êl
to AdrielPrep-l | N-proper-ms
4259 הַמְּחֹלָתִ֖י
ham-mə-ḥō-lā-ṯî
the MeholathiteArt | N-proper-ms
802 לְאִשָּֽׁה׃
lə-’iš-šāh.
as a wifePrep-l | N-fs

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


1 Samuel 18:18
Top of Page
Top of Page