Hosea 13:12
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
צָרוּר֙ עֲוֹ֣ן אֶפְרָ֔יִם צְפוּנָ֖ה חַטָּאתֹֽו׃

WLC (Consonants Only)
צרור עון אפרים צפונה חטאתו׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6887 צָרוּר֙
ṣā-rūr
[is] bound upV-Qal-QalPassPrtcpl-ms
5771 עֲוֺ֣ן
‘ă-wōn
the iniquityN-csc
669 אֶפְרָ֔יִם
’ep̄-rā-yim,
of EphraimN-proper-ms
6845 צְפוּנָ֖ה
ṣə-p̄ū-nāh
[is] stored upV-Qal-QalPassPrtcpl-fs
2403 חַטָּאתֽוֹ׃
ḥaṭ-ṭā-ṯōw.
His sinN-fsc | 3ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Hosea 13:11
Top of Page
Top of Page