Isaiah 23:4
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
בֹּ֣ושִׁי צִידֹ֔ון כִּֽי־אָמַ֣ר יָ֔ם מָעֹ֥וז הַיָּ֖ם לֵאמֹ֑ר לֹֽא־חַ֣לְתִּי וְלֹֽא־יָלַ֗דְתִּי וְלֹ֥א גִדַּ֛לְתִּי בַּחוּרִ֖ים רֹומַ֥מְתִּי בְתוּלֹֽות׃

WLC (Consonants Only)
בושי צידון כי־אמר ים מעוז הים לאמר לא־חלתי ולא־ילדתי ולא גדלתי בחורים רוממתי בתולות׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
954 בּ֣וֹשִׁי
bō-wō-šî
Be ashamedV-Qal-Imp-fs
6721 צִיד֔וֹן
ṣî-ḏō-wn,
SidonN-proper-fs
3588 כִּֽי־
kî-
forConj
559 אָמַ֣ר
’ā-mar
has spokenV-Qal-Perf-3ms
3220 יָ֔ם
yām,
the seaN-ms
4581 מָע֥וֹז
mā-‘ō-wz
the strengthN-msc
3220 הַיָּ֖ם
hay-yām
of the seaArt | N-ms
559 לֵאמֹ֑ר
lê-mōr;
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
3808 לֹֽא־
lō-
notAdv-NegPrt
2342 חַ֣לְתִּי
ḥal-tî
I do laborV-Qal-Perf-1cs
3808 וְלֹֽא־
wə-lō-
norConj-w | Adv-NegPrt
3205 יָלַ֗דְתִּי
yā-laḏ-tî,
bring forth childrenV-Qal-Perf-1cs
3808 וְלֹ֥א
wə-lō
and neitherConj-w | Adv-NegPrt
1431 גִדַּ֛לְתִּי
ḡid-dal-tî
do I rear upV-Piel-Perf-1cs
970 בַּחוּרִ֖ים
ba-ḥū-rîm
young menN-mp
7311 רוֹמַ֥מְתִּי
rō-w-mam-tî
[Nor] bringV-Piel-Perf-1cs
1330 בְתוּלֽוֹת׃
ḇə-ṯū-lō-wṯ.
virginsN-fp

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Isaiah 23:3
Top of Page
Top of Page