Jeremiah 10:22
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
קֹ֤ול שְׁמוּעָה֙ הִנֵּ֣ה בָאָ֔ה וְרַ֥עַשׁ גָּדֹ֖ול מֵאֶ֣רֶץ צָפֹ֑ון לָשׂ֞וּם אֶת־עָרֵ֧י יְהוּדָ֛ה שְׁמָמָ֖ה מְעֹ֥ון תַּנִּֽים׃ ס

WLC (Consonants Only)
קול שמועה הנה באה ורעש גדול מארץ צפון לשום את־ערי יהודה שממה מעון תנים׃ ס
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6963 ק֤וֹל
qō-wl
The noiseN-msc
8052 שְׁמוּעָה֙
šə-mū-‘āh
of the reportN-fs
2009 הִנֵּ֣ה
hin-nêh
beholdInterjection
935 בָאָ֔ה
ḇā-’āh,
has comeV-Qal-Prtcpl-fs
7494 וְרַ֥עַשׁ
wə-ra-‘aš
and a commotionConj-w | N-ms
1419 גָּד֖וֹל
gā-ḏō-wl
greatAdj-ms
776 מֵאֶ֣רֶץ
mê-’e-reṣ
out of the countryPrep-m | N-fsc
6828 צָפ֑וֹן
ṣā-p̄ō-wn;
northN-fs
7760 לָשׂ֞וּם
lā-śūm
to makePrep-l | V-Qal-Inf
853 אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5892 עָרֵ֧י
‘ā-rê
the citiesN-fpc
3063 יְהוּדָ֛ה
yə-hū-ḏāh
of JudahN-proper-ms
8077 שְׁמָמָ֖ה
šə-mā-māh
desolateN-fs
4583 מְע֥וֹן
mə-‘ō-wn
a denN-msc
8577 תַּנִּֽים׃
tan-nîm.
of jackalsN-cp
  ס
s
-Punctuation Punc

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Jeremiah 10:21
Top of Page
Top of Page