Jeremiah 20:1
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁמַ֤ע פַּשְׁחוּר֙ בֶּן־אִמֵּ֣ר הַכֹּהֵ֔ן וְהֽוּא־פָקִ֥יד נָגִ֖יד בְּבֵ֣ית יְהוָ֑ה אֶֽת־יִרְמְיָ֔הוּ נִבָּ֖א אֶת־הַדְּבָרִ֥ים הָאֵֽלֶּה׃

WLC (Consonants Only)
וישמע פשחור בן־אמר הכהן והוא־פקיד נגיד בבית יהוה את־ירמיהו נבא את־הדברים האלה׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8085 וַיִּשְׁמַ֤ע
way-yiš-ma‘
And heardConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
6583 פַּשְׁחוּר֙
paš-ḥūr
PashhurN-proper-ms
1121 בֶּן־
ben-
the sonN-msc
564 אִמֵּ֣ר
’im-mêr
of ImmerN-proper-ms
3548 הַכֹּהֵ֔ן
hak-kō-hên,
the priestArt | N-ms
1931 וְהֽוּא־
wə-hū-
and he [was]Conj-w | Pro-3ms
6496 פָקִ֥יד
p̄ā-qîḏ
governorN-ms
5057 נָגִ֖יד
nā-ḡîḏ
chiefN-ms
1004 בְּבֵ֣ית
bə-ḇêṯ
in the housePrep-b | N-msc
3068 יְהוָ֑ה
Yah-weh;
of YahwehN-proper-ms
853 אֶֽת־
’eṯ-
-DirObjM
3414 יִרְמְיָ֔הוּ
yir-mə-yā-hū,
JeremiahN-proper-ms
5012 נִבָּ֖א
nib-bā
that prophesiedV-Nifal-Prtcpl-ms
853 אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1697 הַדְּבָרִ֥ים
had-də-ḇā-rîm
thingsArt | N-mp
428 הָאֵֽלֶּה׃
hā-’êl-leh.
theseArt | Pro-cp

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Jeremiah 19:15
Top of Page
Top of Page