Jeremiah 20:16
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וְהָיָה֙ הָאִ֣ישׁ הַה֔וּא כֶּֽעָרִ֛ים אֲשֶׁר־הָפַ֥ךְ יְהוָ֖ה וְלֹ֣א נִחָ֑ם וְשָׁמַ֤ע זְעָקָה֙ בַּבֹּ֔קֶר וּתְרוּעָ֖ה בְּעֵ֥ת צָהֳרָֽיִם׃

WLC (Consonants Only)
והיה האיש ההוא כערים אשר־הפך יהוה ולא נחם ושמע זעקה בבקר ותרועה בעת צהרים׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 וְהָיָה֙
wə-hā-yāh
And let beConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
376 הָאִ֣ישׁ
hā-’îš
manArt | N-ms
1931 הַה֔וּא
ha-hū,
thatArt | Pro-3ms
5892 כֶּֽעָרִ֛ים
ke-‘ā-rîm
like the citiesPrep-k, Art | N-fp
834 אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whichPro-r
2015 הָפַ֥ךְ
hā-p̄aḵ
overthrewV-Qal-Perf-3ms
3069 יְהוָ֖ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
3808 וְלֹ֣א
wə-lō
and notConj-w | Adv-NegPrt
5162 נִחָ֑ם
ni-ḥām;
did relentV-Nifal-Perf-3ms
8085 וְשָׁמַ֤ע
wə-šā-ma‘
and let him hearConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
2201 זְעָקָה֙
zə-‘ā-qāh
the cryN-fs
1242 בַּבֹּ֔קֶר
bab-bō-qer,
in the morningPrep-b, Art | N-ms
8643 וּתְרוּעָ֖ה
ū-ṯə-rū-‘āh
and the shoutingConj-w | N-fs
6256 בְּעֵ֥ת
bə-‘êṯ
atPrep-b | N-csc
6672 צָהֳרָֽיִם׃
ṣā-ho-rā-yim.
noonN-mp

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Jeremiah 20:15
Top of Page
Top of Page