Job 18:4
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
טֹֽרֵ֥ף נַפְשֹׁ֗ו בְּאַ֫פֹּ֥ו הַ֭לְמַעַנְךָ תֵּעָ֣זַב אָ֑רֶץ וְיֶעְתַּק־צ֝֗וּר מִמְּקֹמֹֽו׃

WLC (Consonants Only)
טרף נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ ויעתק־צור ממקמו׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2963 טֹֽרֵ֥ף
ṭō-rêp̄
You who tearV-Qal-Prtcpl-ms
5315 נַפְשׁ֗וֹ
nap̄-šōw,
yourselfN-fsc | 3ms
639 בְּאַ֫פּ֥וֹ
bə-’ap-pōw
in angerPrep-b | N-msc | 3ms
4616 הַ֭לְמַעַנְךָ
hal-ma-‘an-ḵā
shall for youPrep | 2ms
5800 תֵּעָ֣זַב
tê-‘ā-zaḇ
be forsakenV-Nifal-Imperf-3fs
776 אָ֑רֶץ
’ā-reṣ;
the earthN-fs
6275 וְיֶעְתַּק־
wə-ye‘-taq-
Or shall be removedConj-w | V-Qal-ConjImperf-3ms
6697 צ֝֗וּר
ṣūr,
the rockN-ms
4725 מִמְּקֹמֽוֹ׃
mim-mə-qō-mōw.
from its placePrep-m | N-msc | 3ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Job 18:3
Top of Page
Top of Page